דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 ביטול פוליסה

מבוטח יקר,

להלן מידע המפרט את הדרכים האפשריות להגשת בקשה לביטול פוליסת ביטוח ו/או נספח מפוליסת הביטוח, המסמכים הנדרשים להשלמת פעולת הביטול וכן ההשלכות האפשריות כתוצאה מביטול פוליסת הביטוח.

דרכים לביטול פוליסת ביטוח:

לנוחותך, קיימות מספר דרכים לביטול פוליסת ביטוח ו/או נספחים:

 1. באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: bitulpolisa@shomera.co.il  יש למלא  טופס בקשה לביטול פוליסת ביטוח ולהעבירו אלינו בצירוף המסמכים הנדרשים לביצוע הביטול המבוקש.

 2. באמצעות חשבון אישי מקוון-   https://myinfo.shomera.co.il/#/login  בדרך זו ניתן למלא טופס בקשה ממוחשב ולהעבירו אלינו דרך החשבון האישי בצירוף המסמכים  הנדרשים לביצוע הביטול המבוקש.

 3. באמצעות טלפון שמספרו: 03-9251187 במידה ותבחר בדרך ביטול זאת, תידרש להשלים את פעולת הביטול בשליחת המסמכים הנדרשים לביטול באמצעות הדוא"ל או הפקס.

 4. באמצעות פקס שמספרו: 03-9251698 עליך למלא טופס בקשה לביטול הפוליסה, לסרוק את הטופס המלא ולשולחו אלינו באמצעות הפקס. לטופס הביטול יהיה עליך לצרף את המסמכים הנדרשים לביצוע הביטול המבוקש.          

  המסמכים הנדרשים לביטול פוליסת הביטוח ו/או נספחים מפוליסת הביטוח:

  בכל פנייה בבקשה לביטול פוליסה יש לצרף את טופס בקשה לביטול פוליסת ביטוח מלא וחתום, בצירוף צילום תעודת זהות של בעל הפוליסה. בפנייה המתבצעת דרך אזור מידע אישי באתר החברה אין צורך לצרף צילום תעודות זהות.
  בבקשה לביטול ביטוח חובה יש לצרף תעודת ביטוח חובה מקורית לצורך ביצוע הביטול.

  השלכות אפשריות בעקבות ביטול פוליסת הביטוח:

  נזק או אובדן שיגרם לגוף או לרכוש המבוטח בפוליסת הביטוח שבוטלה, לא יכוסה בחברתנו ממועד ביטול הפוליסה ואחריו.
  בפוליסה הכוללת כיסוי לנזקי צד שלישי, גוף או רכוש, אף הם לא יכוסו בחברתנו ממועד ביטול הפוליסה ואחריו.


לתשומת ליבך!

היעדר כיסוי ביטוחי מתאים עלול לחשוף אותך לנזק עצמי או לחבות כלפי צד שלישי.