דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 היערכות החברה לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים


מידע בדבר מסגרת כללית של היערכות החברה לזיהוי

ולטיפול בחובות בעייתיים שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה")


החברה הסמיכה צוות מקצועי הפועל בחברת האם, לאיתור ולטיפול בחובות בעייתיים בתיק ההשקעות של החברה "מרכז חובות בעייתיים" ו"ועדת אשראי פנימית". גופים אלה פועלים גם בהקשר של גופים מוסדיים נוספים מקבוצת מנורה מבטחים.

בהתאם להנחיות דירקטוריון החברה ובהתאם לנוהל שקבעה ועדת ההשקעות, מרכז חובות בעייתיים פועל לאיתור חובות, אשר מתעורר הצורך להדק את המעקב אחריהם, כדי לוודא כי כל לווה יעמוד בהתחייבויותיו בכדי למזער את פוטנציאל חדלות הפירעון של אותם לווים בטרם פירעון ההלוואה ואת היקף הפגיעה הפוטנציאלית בהחזר החוב במקרה של קשיים אליהם נקלע הלווה, והכל במטרה למזער פגיעה פוטנציאלית בתיק ההשקעות של החברה, ככל שניתן.

ועדת ההשקעות קבעה נוהל עבודה המסדיר את אופן פעולת מרכז החובות הבעייתיים לאיתור ולטיפול בחובות הבעייתיים כאמור. במסגרת נוהל זה נקבע כי מרכז החובות הבעייתיים יעקוב אחר מצבת החובות והלווים של החברה ויבחן את יכולותיהם לעמוד בהתחייבויותיהם. לשם קיום מעקב יעיל, תקבל ועדת האשראי הפנימית מידע רלבנטי לגבי החוב והחייב נשוא הבחינה, כולל פרטי החוב, הבטוחות שניתנו להבטחתו, נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של הלווה וכדומה.

בהינתן סדרה של אירועים או הודעות המעלים חשש כי חוב או לווה פלוני לא יעמוד בתשלום ריבית ו/או קרן במועד, על ועדת האשראי הפנימית לסווג את החוב, בהתאם לסיכון המוערך, לאחת מארבע קטגוריות קבועות מראש, ולהפעיל מעקב לגבי החוב או הלווה בהתאם למידת הסיכון שפורום חוב הגדיר לעניין החוב הבעייתי.

בין האירועים אשר ינחו את ועדת האשראי הפנימית לסווג חוב כחוב הדורש מעקב והשגחה מיוחדת ניתן להצביע על הורדות דירוג משמעותיות של חברות הדירוג (מעלות ומדרוג), תמחור שוק קיצוני של אג"ח, אי עמידה בהתחייבויות הלווה, הערת עסק חי בדו"ח הכספי וכדומה.

במקרה של חוב בעייתי אשר לדעת החברה מצדיק גיבוש הסדר לעניין פירעונו, תפעל החברה לגיבוש הסדר חוב אשר ימקסם את החזר החוב בנסיבות העניין. במסגרת הסדר חוב כאמור, החברה תבקש להביא את הלווה לשיתוף פעולה מרבי לשם הבטחת החזר החוב לחברה, בין אם באמצעות הזרמת הון או סיוע אחר של בעלי השליטה בלווה לביסוס יכולת פירעון החוב, חיזוק ביטחונות, מתן ערבויות (כולל ערבויות אישיות), חיזוק הממשל התאגידי אצל הלווה (הגברת שקיפות וחובות דיווח), הקטנת תשלומים לבעלי השליטה, פירעון מוקדם של חלק מהחוב, קבלת פיצוי בדמות אופציות ו/או מניות וכדומה, והכל בהתאם לנסיבות העניין.

עוד יובאו בחשבון, בין היתר, האפשרות להגיע להסכמה עם נושים אחרים (לרבות גופים מוסדיים אחרים) בכפוף להוראות הדין. פעילות ממשית של הלווה לחיזוק כושר הפירעון של החוב, עשויה להביא את החברה לשקול להסכים לשינוי תנאי החוב (פריסה מחדש של לוח הסילוקין, המרה חלקית של חוב להון מניות וכדומה), והכל בכפוף להערכתה המקצועית בדבר מקסום טובתה של החברה. הסדרי חוב כאמור יגובשו מול לווים אשר יפגינו נכונותם לשתף פעולה עם נושיהם. במקרים אחרים, ועדת האשראי הפנימית תגבש עמדה, בהתאם לנסיבות, באשר ליתרונות בפעולה אקטיבית נגד הנושה אשר אינו משתף פעולה ביחס לחלופות האחרות העומדות בפניו.

ככל שתמצא ועדת האשראי הפנימית כי קיים יתרון בנקיטת צעדים אקטיביים להבטחת החוב, תגבש ועדת האשראי הפנימית, בהיוועצות עם מומחים מתחום האשראי ועם יועציה המשפטיים של הקבוצה, מתווה פעולה מתאים בעניינו של החייב.

 

משה כיהלי, מנהל השקעות

ינואר 2018