דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 הרכב ניזוק בתאונה

כיצד עליי לנהוג במקרה של תאונה לרכב עם נזקי רכוש

הנחיות פעולה במקום האירוע 

 

הייתי מעורב בתאונת דרכים מה עליי לעשות?

 1. אל תילחץ – לשם כך בדיוק יש לך ביטוח בשומרה!
 2. לבש אפוד זוהר, בדוק שהכביש פנוי  וצא בזהירות מהרכב. הנח משולש אזהרה לפני הרכב.
 3. אם יש נפגעי גוף – הודע למשטרה ובמידת הצורך הזמן אמבולנס. זכור כי במקרה של נפגעי גוף אין להזיז את הרכב, גם אם הוא חוסם את הכביש, אלא אם הזזת הרכב דרושה לצורך הגשת עזרה ראשונה לנפגעים.
 4. החלף פרטים עם המעורבים הנוספים בתאונה, הקפד לקבל מהמעורבים פרטים מלאים הכוללים את מספר הרישוי, שם הנהג, שם חברת הביטוח ומספר הפוליסה שלו.
 5. אל תחתום על מסמך כלשהו בו אתה מתבקש להודות באשמה.
 6. אם יש ברשותך מצלמה או טלפון עם מצלמה, צלם את מיקום הרכבים, את הנזק לרכבך ואת נזקי כל המעורבים. רשום את תיאור האירוע כל עוד פרטיו טריים בזיכרונך. נסה להכין שרטוט של מקום האירוע, מיקום הרכבים ותמרורים רלוונטיים.
 7. אם יש צורך בפינוי הרכב – פנה לחברת גרירה בהתאם לכתב הכיסוי לשירותי דרך וגרירה בפוליסה, אם אין לך כתב כיסוי בפוליסה והרכב יצא מכלל שימוש שומרה תישא בהוצאות סבירות להעברת הרכב ושמירתו בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

הליך בירור ויישוב התביעה – רכב רכוש 

במקרה של תאונה צור קשר מיידי עם סוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את הפוליסה ו/או עם מוקד שירות תביעות של שומרה. אנו ננחה אותך כיצד עליך לנהוג בהתאם לנסיבות המקרה. לנוחותך להלן הסבר כללי על הליך בירור ויישוב התביעה. 

לפני שאתה מפעיל את פוליסת הביטוח: אם אינך אשם בתאונה, מומלץ להגיש תביעה נגד גורם הנזק, ובכך להימנע מהפסד הנחת היעדר תביעות ומתשלום השתתפות עצמית. שאל את סוכן הביטוח שלך כיצד. 
אם רכשת כיסוי "עו"ד ויותר" – הפנה את חומר התביעה אל משרד עורכי הדין המצוין בפוליסה לשם הגשת התביעה נגד גורם הנזק. 
אם תבחר בכל זאת להפעיל את פוליסת הביטוח, תוכל לתבוע מגורם הנזק את ההפסדים שאינם מכוסים (השתתפות עצמית ואובדן הנחת היעדר תביעות). 
 

בהפעלת פוליסת הביטוח: 

בשלב ראשון עליך להגיש תביעה מסודרת בכתב על גבי "טופס תביעה"  ולצרף לטופס זה את המסמכים הבאים:

 1. רישיון נהיגה
 2. רישיון רכב

הליך בירור תביעתך מתחיל רק לאחר קבלת טופס תביעה חתום בחברתנו. 
במידה ויתברר לנו כי דרושים מסמכים נוספים, תתבקש להעבירם אלינו בהמשך.

 בחר מוסך לתיקון הרכב - בפניך עומדות האפשרויות הבאות:

 מוסך הסדר: מוסך אשר לו הסדר עם שומרה, ולפיו התשלום בעבור תיקון הנזק יתבצע ישירות על ידי שומרה למוסך, מבלי שתידרש לשלם למוסך מעבר להשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ודמי הכינון. לצפייה ברשימת מוסכי ההסדר לחץ כאן

במוסך הסדר תהיה זכאי להטבות הבאות:

 1. השתתפות עצמית מוקטנת שאותה ניתן לשלם למוסך ב- 3 תשלומים.
 2. רכב חלופי בשיטת "מפתח תמורת מפתח" , או הנחה בהשתתפות עצמית של 100 ש"ח מיום אישור ההסדר ועד סיום התיקון (אם שחרור הרכב ממוסך ההסדר מתעכב עקב המתנה לחלק שלא ניתן להשגה בארץ, יהיה המבוטח זכאי לרכב חלופי למשך 7 ימים לכל היותר בגין המתנה לחלף וכן לרכב חלופי לאחר הגעת החלף וביצוע התיקון הנדרש ).
 3. אחריות של המוסך על התיקון  למשך שנה.
 4. באפשרותך לבחור באחד ממוסכי "C השירות" , שבהם לא תידרש לשלם דמי כינון (ראה הסבר בפוליסה). זאת נוסף להטבות הרשומות לעיל.

מוסך שאינו מוסך הסדר: אם תבחר לתקן את הרכב במוסך שאינו בהסדר עם שומרה, יהיה עליך לשלם למוסך את עלות תיקון הרכב. עלות זו תוחזר לך בהתאם לתנאי הפוליסה, בניכוי השתתפות עצמית מלאה וצמודה, כנקוב ברשימת הפוליסה ובניכוי דמי כינון.

בחר שמאי: 

בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח (משרד האוצר, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון), הנך זכאי לבחור שמאי מרשימת שמאי החוץ (לצפייה ברשימת השמאים לחץ כאן), או שמאי אחר שאינו נמנה עם שמאי החוץ.

שמאי חוץ: שמאי רשום בפנקס השמאים הנכלל ברשימת השמאים של שומרה. שמאי חוץ אינו עובד של שומרה, וסך הכנסותיו משומרה אינו עולה על 30% מכלל הכנסותיו. 

אם תבחר בשמאי חוץ מהרשימה הנ"ל, הצעת התיקון והשומה של שמאי החוץ יהיו הצעת התיקון והשומה הקובעות, בכפוף לזכות ערעור כקבוע בהנחיות המפקח על הביטוח:
במקרה של מחלוקת על הערכת "שמאי חוץ", הינך רשאי, וכך גם חברת הביטוח, לערער על הצעת התיקון או דוח שמאי סופי. לשם ערעור, עליך לפנות לשמאי מטעמך על מנת שזה יקבע הצעת תיקון נגדית, או דוח שמאי נגדי, אותם עליך להעביר לחברת הביטוח ולהודיע על כוונתך לערער.

ההכרעה בעת מחלוקת בינך לבין חברת הביטוח, מתבצעת על ידי שמאי מכריע, שאינו צד לעניין, אשר נבחר באופן אקראי ע"י "מוקד שמאי מכריע" מתוך רשימה שהרכיבו איגוד השמאים ואיגוד חברות הביטוח.
מספר הטלפון של "מוקד שמאי מכריע": 1-700-700-888
אין לפנות באופן עצמאי לשמאי מכריע, המוקדן יעשה זאת עבורך ללא תשלום!
במקרה של מחלוקת על הכרעת "שמאי אחר" באפשרותך לפנות לבית משפט.
במידה ובחרת בשמאי חוץ אנו נישא בשכר טרחת השמאי, והוא ישולם ישירות לשמאי.

שמאי אחר: הנו שמאי שאינו נכלל ברשימת השמאים של שומרה. השומה של שמאי אחר לא תהיה השומה הקובעת. במקרה זה אנו נמנה שמאי מטעמנו לעריכת שומה נגדית, ויהיה עליך לאפשר לשמאי מטעמנו לבדוק את הרכב טרם תיקונו.

שכר הטרחה של השמאי האחר לא יוחזר בכל מקרה, אלא בהתאם להוראות החוק והפוליסה.

אם אין לך העדפה לגבי זהות השמאי, אנו נבחר עבורך שמאי מתוך רשימת שמאי החוץ על פי מחוז מגוריך באופן אקראי.


ציין את שם השמאי שבחרת על גבי "טופס התביעה" והעבר את הטופס למחלקת שירות תביעות של שומרה.


ניתן למצוא דף הסבר המפרט את הנחיות המפקח על הביטוח, חוזר ביטוח שמאות וביטוח רכב (רכוש וצד ג') באתר האינטרנט של החברה לצפייה בדף ההסבר לחץ כאן. אם הנך מעוניין ולבקשתך - נעביר אליך את רשימת השמאים ו/או את דף ההסבר בפקס או בדואר אלקטרוני.

השמאי יערוך אומדן נזק ראשוני סמוך לאחר מינויו, ודו"ח סופי לאחר סיום תיקון הרכב. ניתן לצפות במסמכים אלו באתר האינטרנט של החברה בהקלדת פרטים מזהים.
 
 אם בחרת שמאי חוץ, השמאי ידאג להעביר את דוח השמאים וחשבוניות התיקון ישירות לחברתנו. אם בחרת שמאי אחר, עליך להעביר את דוח השמאי וחשבוניות התיקון לחברתנו. 
 

 "אובדן גמור" ו"אובדן להלכה": 

אובדן גמור: במידה והשמאי יקבע שהרכב יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך, הוא 60% ומעלה משווי הרכב, כולל מסים - הרכב יועבר למגרש שרידים. במקרה זה תהיה זכאי לפיצוי בעד מלוא ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח. הבעלות בשרידי הרכב תעבור לשומרה.
 
הפיצוי יחושב בהתאם לשווי הרכב ביום האירוע על פי מחירון לוי יצחק, לרבות התוספות וההפחתות הקבועות במחירון, ובהתאם למצבו של הרכב בפועל. כמו כן תקבל פיצוי בגין אביזרים המותקנים ברכב מכוח דין /או אביזרים שצוינו ובוטחו בפוליסה. הכל בהתאם לתנאי הפוליסה והדין.  
 
במידה והרכב מעוקל: יהיה עליך לדאוג להסרת העיקולים ולהעברת רישיון רכב נקי מעיקולים לחברתנו. 
במידה והרכב ו/או הפוליסה משועבדים: נעביר אליך טופס הסרת שיעבוד. עליך למלא אותו, להחתים עליו את המשעבד ולהעבירו אלינו.

אובדן גמור להלכה: במידה והשמאי יקבע כי שיעור הנזק שנגרם לרכב הוא 50% (בהתאם לתנאי הפוליסה) ומעלה משווי הרכב סמוך לפני קרות מקרה הביטוח, רשאית שומרה לפצות אותך כאילו היה "אובדן גמור".

לידיעתך, תוקף פוליסת הביטוח יפקע עם שיפוי בשל אובדן גמור או אובדן גמור להלכה ללא החזר פרמיה

בירור התביעה

במידת הצורך, נמנה חוקר או מומחה לצורך בדיקה מעמיקה יותר של נסיבות האירוע. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך.

הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו

לאחר סיום בדיקת הזכאות לתשלום תגמולי ביטוח ולאחר קבלת דו"ח השמאי, נשלח אליך הודעת תשלום או הודעת תשלום חלקי או הודעת דחייה. אם יהיו לך השגות, תוכל להפנותן אלינו בכתב. תשובתנו תישלח אליך תוך 30 יום מיום קבלת השגתך. במידה והבירור יתארך מעבר ל-30 יום או שיידרשו מסמכים נוספים, נודיע לך על כך. 
 
הפיצוי יחושב בהתאם לגובה הנזק שנקבע על ידי השמאי, בניכוי השתתפות עצמית ודמי כינון בהתאם לתנאי הפוליסה. כמו כן נשלם בגין ירידת ערך (במידה ונקבעה על ידי השמאי), בניכוי השתתפות עצמית לירידת ערך כנקוב ברשימת הפוליסה.
 
אם נשאת בהוצאות שונות לשם הקטנת הנזק, כגון גרירה, אחסנה, כיבוי אש וחילוץ, עליך להעביר אסמכתאות לכך לשם בדיקת זכאותך לתשלום בגינן. 
 
תשלומים מטעמנו יבוצעו בהעברה בנקאית או בהמחאה שתישלח אליך באמצעות סוכן הביטוח שלך.

התיישנות

על פי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תקופת התיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר קרות מקרה הביטוח, בכפוף לדין. אין בהגשת דרישה לחברתנו כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות, אלא רק בהגשת תביעה לבית המשפט. מועד האירוע המצויין לעיל הנו על פי הידוע לנו במועד מכתב זה.
 

מסירת הודעות

אם תבחר לפנות אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך, אנו נכבד את בחירתך ונתנהל מולו בבירור התביעה. הנך רשאי בכל עת להודיענו אחרת ואנו נפעל על פי הנחייתך.
 
אין בהסבר זה משום ייעוץ משפטי או אחר. אנו ממליצים לך להיוועץ עם מומחה, ככל שנדרש.

שומרה מאחלת לך נסיעה נעימה ובטוחה!

 

מסמכים דרושים ליישוב תביעה – רכב רכוש 

עם קבלת טופס התביעה נשלח לך מכתב ובו פירוט המסמכים הדרושים לטיפול בתביעה. להלן רשימה כללית של מסמכים הדרושים ברוב המקרים:

 1. טופס תביעה
 2. תיאור ושרטוט אירוע
 3. רישיון נהיגה
 4. רישיון רכב
 5. דו"ח שמאי
 6. חשבוניות תיקון

לנוחותך - מנגנון on line לבירור מצב תביעה!