דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 הרכב ניזוק ע"י רכב המבוטח בשומרה

כיצד עליי לנהוג במקרה בו רכב המבוטח בשומרה פגע ברכבי (תביעת צד ג')

הנחיות פעולה במקום האירוע

 • לבש אפוד זוהר, בדוק שהכביש פנוי וצא מהרכב. הנח משולש אזהרה לפני הרכב.
 • אם יש נפגעי גוף – הודע למשטרה ובמידת הצורך הזמן אמבולנס. זכור כי במקרה של נפגעי גוף אין להזיז את הרכב, גם אם הוא חוסם את הכביש, אלא אם הזזת הרכב דרושה לצורך הגשת עזרה ראשונה לנפגעים.
 • החלף פרטים עם המעורבים הנוספים בתאונה, הקפד לקבל מהמעורבים פרטים מלאים הכוללים את מספר הרישוי, שם הנהג, שם חברת הביטוח ומספר הפוליסה שלו.
 • אם יש ברשותך מצלמה או טלפון עם מצלמה, צלם את מיקום הרכבים, את הנזק לרכבך ואת נזקי כל המעורבים. רשום את תיאור האירוע כל עוד פרטיו טריים בזיכרונך. נסה להכין שרטוט של מקום האירוע, מיקום הרכבים ותמרורים רלוונטיים.


הליך בירור וישוב תביעת צד ג' (רכב רכוש) והנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מהתובע 

במקרה בו רכב המבוטח בשומרה פגע ברכבך, פנה אלינו, אנו ננחה אותך כיצד עליך לנהוג בהתאם לנסיבות המקרה. לנוחותך להלן הסבר כללי על הליך בירור ויישוב התביעה. 


הסדר צד ג'

באפשרותך לתקן את הרכב באחד ממוסכי ההסדר של שומרה במסלול "הסדר צד ג"  ולהינות מהיתרונות הבאים:

 • רכב חליפי למשך כל זמן התיקון
 • אחריות על התיקון למשך שנה
 • אין צורך לשלם עבור התיקון!

מסלול הסדר צד ג'  מותנה בכך שלמבוטח שומרה פוליסת ביטוח בתוקף המכסה את חבותו לאירוע, ובכך שהמבוטח נושא באחריות לתאונה.

לקבלת אישור למסלול הסדר צד ג' עליך למלא טופס  בקשה להסדר צד ג'.. ולהעבירו למוקד שירות תביעות צד ג'.

עם קבלת טופס בקשה להסדר צד ג'  אנו ניפנה למבוטח לשם קבלת פרטים על האירוע, וקבלת עמדתו בהתאם לסעיף 68לחוק חוזה הביטוח. עם סיום בירור החבות  נשלח לך  אישור לתיקון הרכב בהסדר צד ג. אישור הסדר צד ג' חתום על ידי שומרה הינו תנאי הכרחי לקבלת ההטבות המנויות לעיל.


מינוי שמאי

טרם תיקון הרכב, עליך למנות שמאי לבדיקת היקף הנזק. באפשרותך לבחור שמאי מתוך רשימת שמאי החוץ המפורסמת באתר האינטנט של שומרה. (לקבלת הסבר לחץ כאן). אם תבחר בשמאי חוץ מתוך הרשימה, שכר הטרחה של השמאי ישולם ישירות על ידי שומרה.

שכר טרחת שמאי אחר (לקבלת הסבר לחץ כאן) לא יוחזר בכל מקרה, אלא במידה ושומרה הסתמכה על חוות הדעת, ובכפוף להוכחת סבירות שכר הטרחה. מומלץ לקבל הצעות מחיר ממספר שמאים על מנת לוודא כי שכר הטרחה המבוקש הינו סביר. הינך מוזמן להתייעץ עמנו מראש על סבירות שכר הטרחה.  

בכל מקרה החזר שכר טרחת שמאי מותנה בקיום כיסוי ביטוחי וחבות מצד מבוטח שומרה.


הגשת תביעה

אם בחרת שלא לתקן את רכבך במסלול הסדר צד ג', או ששומרה לא אישרה את בקשתך לתקן את הרכב במסלול הסדר צד ג', עליך לפעול להגשת תביעה כדלקמן:

רכז את המסמכים הבאים והעבירם לחברתנו:

 • דרישה כספית מפורטת בכתב
 • טופס תביעה
 • תאור ושרטוט של האירוע נשוא התביעה 
 • דו"ח שמאי
 • תמונות נזק
 • חשבוניות תיקון
 • קבלות
 • עבר ביטוחי לשלוש שנים
 • רישיון רכב
 • אישור אי הגשה מחברת הביטוח שלך 


במידה וידרשו מסמכים נוספים נודיע לך על כך בהקדם האפשרי.

מהלך בירור התביעה

עם קבלת התביעה אנו נשלח הודעה למבוטחנו בנוגע לתביעתך. על פי סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, זכותו של מבוטחנו להתנגד לתשלום התביעה תוך 30 יום.
 
כשנקבל את כל המסמכים הנדרשים ממך, נפעל לבדיקת חבות והיקף הנזק. לתשומת לבך, עיכוב בהעברת המסמכים הנדרשים יגרור עיכוב בבירור התביעה ובטיפול בה.
 
הבדיקה תכלול קיום כיסוי ביטוחי, קיום אחריות מצד מבוטח שומרה לאירוע, ובדיקת גובה הנזק שנגרם באחריות מבוטח שומרה.
 
במידת הצורך נמנה חוקר או מומחה לבדיקה מעמיקה יותר של נסיבות האירוע ו/או היקף הנזק. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך.
 
 במקרים מסוימים נפעל לצלם את תיק משטרת ישראל הנוגע לאירוע. 

 
הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו

בתוך 30 ימים מהיום שיהיו בידנו כל המידע והמסמכים שדרשנו ממך לשם בירור התביעה, נשלח אליך הודעת תשלום או הודעת תשלום חלקי או הודעת דחייה או הודעת המשך בירור.

לידיעתך, חבותנו נקבעת בהתאם לדיני הנזיקין ובכפוף לקיום כיסוי ביטוחי ולתנאי הפוליסה.
 
על פי הדין, חובתך לפעול באופן סביר להקטנת הנזק לאחר האירוע. הנך רשאי להפנות אלינו דרישה לשיפוי בגין הוצאות סבירות .
 
במידה ונקבעה חבותנו, אנו נישא בכל הנזק אשר הוכח כי נגרם לך והקשור על פי דין בקשר סיבתי לחבות מבוטחנו (לרבות ירידת ערך, אם נגרמה). כמו כן נישא בשכר טרחת שמאי מטעמך, במידה והחלטנו לשלם את מלוא הנזק שנקבע על ידי השמאי ובמידה שאיננו חולקים על דוח השמאות, ובלבד שתוכיח שהתשלום בוצע באמצעות חשבונית מס כדין ובתנאי ששכר הטרחה הנדרש הנו סביר ואינו חורג מהמוסכם עם השמאי.
כדי שנוכל לבדוק את סבירות שכר הטרחה, עליך להציג חשבון ובו פירוט אופן החיוב ותיאור כל הפעולות שבגינן חויבת על ידי השמאי.
 
לא נישא בנזק שאינו תוצאה ישירה של התאונה ו/או בהוצאות שאינן דרושות לשם השבת המצב לקדמותו באופן סביר או שומת הנזק ו/או נזק שלא נגרם באשמת מבוטחנו. הכול על פי חבותנו כקבוע בדיני הנזיקין ודיני הביטוח.

 
התיישנות

בהתאם לסעיף 70 לחוק חוזה הביטוח, התביעה אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה התביעה נגד המבוטח על פי חוק ההתיישנות (במרבית המקרים – שבע שנים מיום האירוע). אין בהגשת דרישה לחברתנו כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות, אלא רק בהגשת תביעה לבית המשפט. 
 
אין בהסבר זה משום ייעוץ משפטי או אחר. אנו ממליצים לך להיוועץ עם מומחה, ככל שנדרש.
 
שומרה מאחלת לך נסיעה טובה ובטוחה!

 

 לנוחותך - מנגנון on line לבירור מצב התביעה !