דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 מועדים ליישוב תביעות

להלן פירוט המועדים והתקופות לבירור תביעות בהתאם לכללים לבירור ויישוב תביעות:


סעיף בכללים לבירור ויישוב תביעותהפעולההמועד או התקופה הקבועים בחוזר
(א)(7)דרישת מידע ומסמכים נוספים14 ימי עסקים מהיום שהתברר הצורך בהם.
(ב)מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו30 ימים מהיום שהתקבלו כל המידע והמסמכים שנדרשו מהתובע.
(ו)(3)מסירת הודעת המשך בירור תביעהכל 90 ימים מיום מסירת הודעה לפי סעיף (ב).
(ט)(6)מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת תשלומים עיתיים או הפסקתם.30-60 ימים לפני מועד הקטנת התשלום או הפסקתו.
(י"ב)(2)העברת העתק מפסק דין או הסכם14 ימי עסקים ממעד קבלת פסק הדין או ההסכם בחברה.
(י"ג)(1)מסירת מידע בדבר קיומה של פוליסה14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.
(י"ד)הודעה למבוטח על דרישת תגמולי ביטוח של צד שלישי7 ימי עסקים ממועד קבלת דרישה בכתב מצד ג'.
(ט"ו)(1)מענה בכתב לפניית ציבור30 ימים ממועד קבלת הבקשה.
(ט"ו)(3)מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם התובע21 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.