דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 מילון מונחים

אובדן גמור

מונח המגדיר נזק מוחלט שנגרם לרכוש, כך שאין אפשרות לשקם אותו. במקרה זה חברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח, בניכוי הסכומים שיש לה זכות לנכות, כגון הפרשי פרמיות שטרם שולמו, השתתפות עצמית או העברת שרידי הרכוש לטובת חברת הביטוח.

 

רכב באובדן גמור (Total Loss)

מונח המתייחס למקרה ששמאי קבע כי הרכב יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו, למעט ירידת ערך, הוא מעבר לשיעור הקבוע בפוליסה בסעיף "רכב באובדן גמור" (בדרך כלל 60% ומעלה), או מקרה ששמאי קבע כי אי אפשר לשקם את הרכב והוא נועד לפירוק בלבד, או מקרה שהרכב נגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מיום הגנבה.


אובדן גמור להלכה

אם שיעור הנזק שנגרם לרכב הוא גבוה, אך נמוך מהשיעור שנקבע בפוליסה לאובדן גמור (למשל: נזק בשיעור 50%, ובפוליסה מוגדר כי אובדן גמור חל מנזק של 60%), חברת הביטוח רשאית להחליט לפצות את המבוטח כאילו היה מדובר באובדן גמור.
לאחר שהרכב הוגדר כ"אובדן גמור" או כ"אובדן גמור להלכה", תשלם חברת הביטוח למבוטח את שווי הרכב ותעביר את הרכב לבעלותה. במצב כזה פוקעת הפוליסה מיד, ולא יתקבל החזר בגין תקופת הביטוח שלא נוצלה.

 

אחריות מעבידים

המחוקק הטיל על המעביד חובות שונות כדי להגן על עובדיו. האחריות הנה רחבה וכוללת מקרי חבלה, תאונה או מחלה שאירעו לעובד תוך כדי העבודה או עקב העבודה.

 

אחריות לנזקי רכוש צד שלישי

ביטוח אחריותו החוקית של בעל הפוליסה לנזקי רכוש של צד שלישי שנגרמו על ידי המבוטח (למשל רכב מבוטח שפגע ברכב אחר או ברכוש שאינו רכב, כמו גדר, מבנה וכדומה).

גבולות האחריות לנזקי רכוש לצד שלישי הנהוגים בחברתנו בפוליסה הסטנדרטית לביטוח רכב הנם: עד 450,000 ש"ח.

 

אֶקְסגְרָצְיה

תשלום לפנים משורת הדין.
זהו תשלום שחברת הביטוח מעבירה למבוטח על אף שהסכום אינו מגיע לו על פי תנאי הפוליסה.

 

בונוס / מָאלוּס

הנחה או תוספת פרמיה המתקבלת בהתאם למצב התביעות.

בונוס – הנחה המתקבלת במקרה שבמהלך תקופת הביטוח לא הוגשה תביעה נגד חברת הביטוח.

מאלוס – תוספת פרמיה הנדרשת במקרה שהוגשה תביעה נגד חברת הביטוח.

 

ביטוח

ביטוח הוא אמצעי חוקי וכלכלי המיועד לחלק בין הרבים את הנזקים העלולים ליפול למעמסה על היחיד.

מבחינה כלכלית מטרת הביטוח היא לספק הגנה מפני היבטים כספיים של אי-ודאות סיכון. ביטוח מאפשר לנהל סיכונים באמצעות גידור. כאשר מתקיים סיכון טהור, כלומר סיכוי שייגרם נזק הכרוך בהפסד כספי ,הצד המבטח לוקח את הסיכון על עצמו. אם קרה נזק, הביטוח יביא את המבוטח למצב הקרוב ביותר לזה שהתקיים ערב קרות מקרה הביטוח.

ההיבט החוקי מסדיר את הדרך שהביטוח נעשה בה. ביטוח יכול להתקיים מכוח חוק או מכוח חוזה. לפי ההסכם המבטח מתחייב לשלם תגמולי ביטוח למוטב בקרות מקרה הביטוח. בהתאם להסכם המבוטח משלם למבטח פרמיה (דמי ביטוח) במועדים שסוכמו ביניהם, בתשלום אחד או בכמה תשלומים חודשיים, או בתשלומים חודשיים או שנתיים קבועים.

גובה דמי הביטוח נקבע בהסכמה בין המבטח ובין המבוטח. המבטח נעזר באקטואריה לצורך חישוב הפרמיה הדרושה בעבור הביטוח, לפי סטטיסטיקה של האירועים שהביטוח נרכש כדי לכסותם, מתוך התחשבות במצב הספציפי של המבוטח. לא פעם הפרמיה נקבעת בביטוח כללי גם לפי שיקול מסחרי של המבטח.

מכירת פוליסות ביטוח נעשית על ידי סוכני ביטוח, המייצגים את חברת הביטוח.

 

ביטוח (מפני) אובדן כושר עבודה

ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד לתקופה את כושר עבודתו עקב מחלה, תאונה וכדומה.
הגמלה המשולמת במסגרת הכיסוי הביטוחי נועדה להחליף את ההכנסה מעבודה, ממשלח יד או מעסק שיש למבוטח (הכנסה חייבת במס), ולכן בדרך כלל היא תיקבע בהתאם להכנסה זו. הכנסה חייבת זו יכולה להיות משכורת (לשכיר), הכנסתו של עובד עצמאי, דיבידנדים הנמשכים על ידי בעלי מניות בחברה, וכדומה.

 

ביטוח דירה

בדרך כלל, בדירה שאנו גרים בה מצוי רכוש יקר, ולכן כל בעל דירה או שוכר חשופים לסיכונים. ביטוחי דירות הם אפוא בין הביטוחים הנרכשים ביותר בקרב הציבור. פוליסת הביטוח לדירה היא פוליסה "תקנית", כלומר תנאיה הבסיסיים זהים בכל חברות הביטוח. חברת הביטוח רשאית להוסיף על תנאי הפוליסה, אך אינה רשאית לגרוע מהם.

 

ביטוח מבנה

הביטוח מכסה נזק שנגרם למבנה הנכס ולחפצים המחוברים לו – חלונות, דלתות וכדומה. הביטוח מגן מפני נזק במקרים של שריפה, התפוצצות, נזקי טבע, הצפות, רעידת אדמה וכיוצא באלה.

 

ביטוח תכולה

כיסוי לרכוש המצוי בדירה. ביטוח תכולה לדירה מספק כיסוי במקרים של שריפה, נזקי טבע, גנבה, שוד, פריצה, התפוצצות, רעידת אדמה, הצפה וכדומה. כמו כן, הוא כולל ביטוח חבות מעבידים.

 

ביטוח כל הסיכונים

ביטוח המכסה כל אירוע תאונתי פיזי – נזק או אובדן -  שנגרם לרכוש המבוטח, מלבד חריגים המפורטים בתנאים הכלליים ו/או בדף הרשימה.

 

ביטוח הגנה משפטית

תוספת אופציונלית בביטוח רכב.

המבטח יעמיד למבוטח עורך דין (על חשבון המבטח) לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים שנפתחו נגד המבוטח,  
למעט עבירות שיש להן ברירת קנס בשל תאונה שנגרמה תוך כדי השימוש בכלי הרכב בהתאם לפוליסה, ונפגע בה אדם ו/או רכוש.

 

ביטוח חסר (תת-ביטוח)

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל, ונגרם למבוטח נזק, הוא יקבל רק פיצוי יחסי, על פי היחס שבין סכום הביטוח המצוין בפוליסה ובין ערך הרכוש בפועל. כלומר, אם המבוטח ביטח את רכושו רק ב-80% מערכו בפועל – הוא יקבל פיצוי יחסי בסך 80% מערך הנזק.

 

ביטוח יתר

מצב שבו סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש המבוטח בפועל, או מסכום הנזק המקסימלי העלול להיגרם לו.

בכל מקרה, המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על גובה הנזק שנגרם לו בפועל (בניגוד לביטוחי תאונות, כמו תאונות אישיות, נכות עקב תאונה ועוד, שבהם אפשר לקבל תגמול כפול).


ביטוח כפל

מצב שבו קיים ביטוח לרכוש מסוים ביותר מחברה אחת, ובתקופות חופפות. במצב כזה, במקרה של נזק כל אחת מן החברות המבטחות תשלם את סכום הנזק על פי היחס שלה בסכום הביטוח.

 

ביטוח רכב

ביטוח חובה

ביטוח לנזקי גוף (פציעה או מוות) שעלולים להיגרם לנהג, לנוסעי הרכב או לאנשים שמחוץ לרכב בתאונת דרכים.
על פי "פקודת ביטוח רכב מנועי", אסור לנהוג ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה. ביטוח החובה מכסה את התחומים הבאים:

  • עלויות ללא הגבלה על הוצאות רפואיות
  • פיצוי על אובדן השתכרות (עד פי שלושה מן השכר הממוצע במשק) וכושר השתכרות
  • פיצויים על סבל וכאבים שנגרמו כתוצאה מן התאונה

 

ביטוח מקיף
ביטוח זה אינו חובה על פי חוק, וכולל שני סוגי ביטוח:

  1. ביטוח עצמי - ביטוח לנזקי רכוש שעלולים להיגרם לכלי הרכב המבוטח בשל מקרים המפורטים בפוליסה (מקרה הביטוח) – תאונה, נזק או אסון טבע (למשל: גנבה, חבלה, שריפה או הצפה)
  2. אחריות חוקית כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש.

לביטוח רכב פרטי או מסחרי שמשקלו הכולל עד 3.5 טון – למעט רכב דו-גלגלי – נקבעו בתקנה תנאי מינימום מחייבים, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ר' גם תחת ערך "פוליסה תקנית"). הביטוח אינו מכסה עלויות הנובעות מבלאי של חלקי הרכב, אולם תאונה שנגרמה בשל בלאי מבוטחת במסגרת הביטוח המקיף.

 

ביטוח צד שלישי

ביטוח אחריותו החוקית של בעל הרכב לנזקי רכב ורכוש של צד שלישי שנגרמו על ידי הרכב המבוטח (למשל רכב מבוטח שפגע ברכב אחר או ברכוש שאינו רכב, כמו גדר, מבנה וכדומה).

 

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח המכסה צירוף של מקרי נכות, מוות ואי כושר עבודה שנגרמו כתוצאה מתאונה.

 

ביטול השתתפות עצמית בנזקי צד שלישי

אם רכבו של המבוטח פגע ברכב אחר, והוא נתבע על כך, המבוטח ישוחרר מהצורך לשלם השתתפות עצמית בעקבות הנזק שנגרם, בתנאי שסכום הנזק גדול מסכום ההשתתפות העצמית.

 

בעל הפוליסה

אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח, ושמו נקוב בפוליסה בתור בעל הפוליסה. בעל הפוליסה מתחייב בתשלום הפרמיות לביטוח, והוא בעל הזכות לתת הוראות לשינויים בפוליסה. בקרות מקרה הביטוח בעל הפוליסה זכאי לקבל את תגמולי הביטוח המפורטים בפוליסה.

 

גבול אחריות

סכום שנקבע בהסכמה מראש בין חברת הביטוח ובין המבוטח. זהו הסכום המרבי שתשלם החברה בגין האחריות החוקית של המבוטח (בעיקר בביטוחי חבויות, כגון ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית).

 

דו"ח תביעות

מסמך המפרט את התביעות שהגיש (או לא הגיש) המבוטח נגד חברת הביטוח. המסמך, הנקרא גם דו"ח מצב תביעות או דו"ח היעדר תביעות, כולל תביעות שהוגשו בשלוש השנים האחרונות.

 

דמים

רכיב בפרמיה בשנתית הנוסף לפרמיה נטו, ומטרתו לכסות את הוצאות המבטח בגין הגבייה והטיפול השוטף בפוליסה.

 

דף הרשימה

החלק המודפס של הפוליסה, המצורף לחוברת הפוליסה הכללית וכולל את פרטי הפוליסה הספציפיים: שם המבוטח, כתובתו, תיאור הרכוש, סכומי הביטוח ותנאים מיוחדים.

 

הנחת היעדר תביעות

מבוטח שלא תבע את חברת הביטוח בגין מקרי ביטוח, יוכל ליהנות מהנחה משמעותית בפרמיה.

 

הצעת ביטוח

שאלון שחברת הביטוח מנסחת, והוא הבסיס של פוליסת הביטוח, וחלק בלתי נפרד ממנה. המבוטח נדרש לענות על כל השאלות בכתב, בכנות ובאופן מלא, ולאשר בחתימתו את אמיתות התשובות. אי מילוי הטופס בהתאם למפורט עלול להיחשב הפרה של "חובת הגילוי" מצד המבוטח. עצם מילוי הצעת ביטוח אינו הופך באופן אוטומטי את המציע למבוטח, ועליו לקבל אישור בכתב מחברת הביטוח על קבלת הצעתו.

 

השבת סכום הביטוח לקדמותו (כינון הפוליסה)

לאחר שקרה מקרה ביטוחי, קטן ערך הרכוש המבוטח בסכום הפיצוי שקיבל המבוטח (בביטוחי רכוש), במקרה שהמבוטח שיקם את רכושו. כדי שהרכוש יבוטח מחדש בערכו האמיתי, על המבוטח לשלם פרמיה נוספת ("דמי כינון").

 

השתתפות עצמית

הסכום הראשוני מכל נזק, שאותו המבוטח נושא על עצמו.

 

התיישנות

תקופה שנקבעה בחוק שאחריה אי אפשר לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.

 

זיקת ביטוח

תנאי בסיסי לקיומו של חוזה הביטוח – האינטרס שיש למבוטח בגין הנכס המבוטח.

 

חובת הגילוי

החובה של המבוטח למסור מידע מלא ואמיתי לחברת הביטוח, בעיקר בעת עריכת הביטוח. מידע זה עשוי להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח, ועל תנאי הביטוח.

 

חוק חוזה הביטוח

חוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981, הוא עמוד התווך המסדיר את ההוראות הנוגעות לכל ענפי הביטוח, ומכוחו מותקנות תקנות ספציפיות בנושא. בשל היותה של כל פוליסת ביטוח חוזה על פי דין, עומד חוק חוזה הביטוח לצדו של חוק החוזים, אשר מתווה את ההוראות העוסקות בכלל סוגי החוזים. החוק נועד להסדיר את זכויות היסוד ואת חובות המבוטח והמבטח בעת ההתקשרות ביניהם באמצעות עריכת חוזה ביטוח.

 

חידוש הביטוח

כל ביטוח שתוקפו מסתיים בתאריך המצוין בפוליסה, דורש חידוש הכרוך בהסכמה בין חברת הביטוח למבוטח לגבי חידושו.

 

חיתום

בדיקת הסיכון המוצע בהצעת הביטוח וסיווגו על פי דרגת חומרתו. תוצאות החיתום עשויות לקבוע את נכונות המבטח לקבל את המבוטח בתנאים מסוימים, או לדחותו.

 

חריג

בכל פוליסה קיימים חריגים / סייגים המגדירים מה אינו מכוסה על פי תנאיה. על פי חוק, על הסייגים / החריגים להופיע בהבלטה או בצבע אחר מזה של יתר תנאי הפוליסה, ועל המבוטח לקוראם בעיון רב.

 

ירידת ערך

מצב שבו רכוש שניזוק באופן חלקי תוקן, וכתוצאה מכך הופחת שוויו.

 

כיסוי

החלת הביטוח, היקפו, סכומי הביטוח, תנאיו, חריגיו וסייגיו.

 

כיסוי שבר שמשות

כיסוי המבטיח שירות החלפת שמשה שבורה ברכב ללא השתתפות עצמית .

 

מבוטח

מי שרכש פוליסת ביטוח כדי לזכות בכיסוי ביטוחי למקרה של נזקי גוף או רכוש. מבוטח (שיכול להיות אדם פרטי, חברה, תאגיד וכו') הוא "צד ראשון" בחוזה הביטוח.

 

מבטח

חברת ביטוח העוסקת בשיווק פוליסות (חוזה ביטוח). החברה גובה תשלום (פרמיה) מהמבוטח, ומתחייבת לכסות נזק שנגרם לו, על פי תנאי הפוליסה. החברה היא "צד שני" בחוזה הביטוח.

 

מבטח משנה

מבטח משנה הוא חברת ביטוח, הנוטלת על עצמה אחוז מהסיכונים תמורת פרמיה שקיבלה מהמבטח שמנהל את הסיכון.

 

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן הוא אחד מסוגי מדדי המחירים. הוא מחושב בטכניקות סטטיסטיות ומשתנה מזמן לזמן, ומיועד למדוד את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי קבוצת צרכנים. מדד המחירים לצרכן מתפרסם אחת לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחלק מענפי הביטוח דמי הביטוח, סכומי הביטוח ותגמולי הביטוח "מוצמדים" למדד.

 

מוטב

המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. המוטב הוא האיש או האישיות המשפטית, אשר המבטח חייב לשלם לו/לה את סכום הביטוח, על פי תנאי הפוליסה, ואשר שמו/שמה נקוב בפוליסה או בתוספת שלה בתור המוטב. בעל הפוליסה קובע מי המוטב, והוא רשאי לשנות את המוטב בכל עת במהלך חיי הפוליסה.  

 

מוטב בלתי חוזר

בניגוד למוטב רגיל, שבעל הפוליסה יכול לשנותו על פי רצונו, כאשר מדובר במוטב בלתי חוזר, אי אפשר לשנותו ללא אישור בכתב מהגוף או מהאדם הרשומים בפוליסה בתור מוטבים. השימוש במוטב בלתי חוזר משמש בעיקר במקרי רכוש משועבד או הלוואה בנקאית (משכנתא), שבהם המלווה נקבע בתור מוטב בלתי חוזר.

 

מוסך הסדר

מוסך שלחברת הביטוח יש עמו הסדר לתיקון הרכב. תיקון הרכב במוסך זה אינו כרוך בתשלום עלות התיקון, למעט תשלום השתתפות עצמית מופחתת שמשלם המבוטח.

 

מיגון

אמצעים שהמבוטח מחויב לנקוט על פי דרישת חברת הביטוח, כדי להגן על רכושו מפני גנבה.

 

מקרה ביטוח

מקרה בלתי צפוי, אשר בהתקיימו – כפי שהוגדר בפוליסה – הוא מקנה למבוטח זכות לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.

 

נזק חלקי

מצב המתאר נזק הנגרם לרכוש המבוטח ואינו נזק מוחלט. כלומר, בניגוד למוגדר באובדן גמור, במקרה זה  אפשר לשקם את הרכוש הניזוק.

 

נזק תוצאתי

הנזק הנוסף הנגרם בעקבות הנזק לרכוש. לדוגמה, כאשר מפעל ניזוק ואין אפשרות להמשיך בפעולות ייצור ומכירה, נגרם נזק של אובדן רווחים; כאשר דירה מושכרת נשרפת, נגרם נזק של אובדן שכר דירה ששולם מראש.

 

נכות מתאונה

ביטוח למקרה נכות צמיתה, מלאה, או חלקית שנגרמת מתאונה בלבד. שיעור התשלום למבוטח מסכום הביטוח נקבע בהתאם לאחוזי הנכות, כמוגדר בפוליסה.

 

סוקר ביטוח

מומחה שנשלח מטעם חברת הביטוח מפעם לפעם כדי לאתר את הסיכונים הספציפיים, להעריך את הרכוש ולהציע המלצות לשיפור המיגון.

 

סכום ביטוח

הסכום שבו המבוטח מעריך את רכושו לצורך הביטוח. סכום זה משמש גבול אחריות לכיסוי נזקי הרכוש על פי הפוליסה, ומשמש בסיס לחישוב ביטוח חסר.

 

ערך מוסכם

סכום מוסכם שנועד לפיצוי במקרה של אובדן או נזק. הסכום נקבע מראש בין המבוטח לחברת הביטוח, למשל במקרה של יצירות אמנות שקשה להעריך את שווין.

 

ערך כינון

הסכום הנדרש להשבת רכב שניזוק למצבו הקודם. אם לא ניתן לתקן את הנזק, ערך הכינון ייקבע לפי עלות חלק חדש באיכות זהה, או רכב חדש באיכות זהה.

 

הפּול

המאגר לביטוח רכב חובה בישראל, המחויב לקבל כל מבוטח שפונה אליו בנוגע לביטוח חובה של כלי הרכב.

הפול הוא חברה המכילה את כל חברות הביטוח בענף ביטוח החובה – כל חברה מיוצגת בפול על פי חלקה היחסי בשוק.
הפול מבטחת בביטוח חובה את מי שהמדינה מחייבת אותו בביטוח חובה וחברות הביטוח אינן מוכנות לבטחו. כל חברה נוטלת סיכון לפי חלקה היחסי. הפרמיות שהפול גובה גבוהות יותר מהמחירים המקובלים בחברות הביטוח.

 

פוליסה

מסמך חוזי בין המבטח למבוטח, המכיל את התחייבותו של המבטח אשר לחובת התגמול שהוא נטל עליו על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח יגרום לצד שלישי עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך, בכפוף לסייגים ולהתניות המצויים בו.

 

פוליסה תקנית

פוליסה המושתתת על תקנות מיוחדות של הפיקוח על עסקי הביטוח, הקובע תנאי מינימום שאין לחרוג מהם. אפשר להוסיף על תנאי המינימום, אך אסור לגרוע מהם. פוליסה תקנית קיימת בביטוח דירה ותכולתה, בביטוח חובה לרכב, בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון ובביטוח נסיעות לחו"ל.

 

פיצוי

סכום ביטוח מוסכם מראש, שישולם בקרות מקרה הביטוח.

 

פרמיה

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

 

צד שלישי

נפגע מקרי שאינו המבוטח ואינו צד לחוזה הביטוח.

 

רכב חלופי

במקרה שנרכש כיסוי לרכב חלופי, אם רכבו של המבוטח נגנב או ניזוק, הוא יקבל רכב חלופי לשימושו מטעם חברת הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

שיבוּב (תִחלוּף או סוברוגציה)

הסדר משפטי  שעל פיו המבטח נכנס לנעליו של המבוטח כדי ליהנות מזכויות או מתרופות (הטבות) של המבוטח בהתנהלותו מול צד שלישי. במילים אחרות, לאחר שחברת הביטוח שילמה למבוטח את סכום הפיצוי המגיע לו בעקבות נזק המכוסה על פי תנאי הפוליסה, החברה רשאית לתבוע מגורם הנזק את הסכום ששילמה.

לדוגמה: אם פרצה שריפה אצל שכניו של המבוטח, והאש התפשטה אל דירת המבוטח, חברת הביטוח תשלם למבוטח ותתבע את נזקיה מהשכנים.

 

שיפוי

תגמולי ביטוח שהמבטח משלם למבוטח כדי לכסות הוצאות שהוציא המבוטח בעת מקרה ביטוח (עד גבול האחריות הנקוב בפוליסה).

 

שמאי

מומחה מקצועי שתפקידו לבדוק את נסיבות הנזק ואת גובה הנזק שנגרם לרכוש המבוטח, וכן לקבוע אם חברת הביטוח אחראית לשלם בגין הנזק, בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

שעבוד

הסכם בין צדדים הקובע כי הנכס שבבעלות החייב משועבד לזכות הנושה כערובה לתשלום חוב. הסכם זה מאפשר לנושה לפרוע מהנכס המשועבד את החוב אם לא סולק, ו/או לקבל תגמולי ביטוח לאחר שנגרם נזק לנכס.

 

תביעה

דרישה לתשלום נזק או אובדן על פי תנאי הפוליסה.

את התביעה יכול להגיש המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, או צד שלישי שנפגע על ידי המבוטח.

 

תגמולי ביטוח

סכום הכסף שיש לשלם על פי חוזה ביטוח, בקרות מקרה הביטוח, על פי תנאי הפוליסה. תגמולי הביטוח יכולים להיות מלאים או חלקיים, והם מוגבלים בסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.

 

תנאים כלליים

חלק הפוליסה הכולל את התנאים החלים על כל הפוליסות מסוג מסוים וקובעים בין היתר את היקף הכיסוי הביטוחי, את תנאיו, חריגים וכיוצא באלה.

 

תקופת אכשרה

תקופה רצופה, שלגבי כל מבוטח בפוליסה היא מתחילה במועד שצוין בדף פרטי הביטוח בתור מועד תחילת הביטוח של אותו מבוטח, ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל פרק, לגבי מקרה הביטוח על פי אותו פרק.

 

תקופת הביטוח

התקופה שבה תקפים הפוליסה והכיסוי הביטוחי, על פי הנקוב בדף פרטי הביטוח.