דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 נזק למבנה ולתכולה


הליך בירור וישוב תביעה בגין נזק לדירה והנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש


במקרה של נזק צור מיד קשר עם סוכן הביטוח שדרכו רכשת את הפוליסה, או עם מחלקת שירות תביעות בשומרה.  אנו ננחה אותך כיצד עליך לנהוג בהתאם לנסיבות המקרה. לנוחותך, להלן הסבר כללי על הליך בירור התביעה ויישובה.

הגשת תביעה

בשלב הראשון עליך להגיש תביעה מסודרת בכתב על גבי "טופס תביעת רכוש" המופיע באתר האינטרנט של החברה. הליך בירור תביעתך יתחיל רק לאחר קבלת טופס תביעה חתום בחברתנו.
עם קבלת טופס התביעה נשלח לך מכתב המאשר את קבלת הדרישה בחברתנו ומפרט את המסמכים שעליך להעביר ואת אופן הפעולה הנדרש ממך.
 

דיווח למשטרה

במקרים הבאים עליך להודיע למשטרה ולהעביר אלינו העתק של אישור המשטרה:

  •  אבדה של פריט מכוסה על פי הפוליסה
  •  אובדן כתוצאה ממעשה זדון, פריצה או גנבה


בירור התביעה

בחלק מהמקרים נמנה שמאי כדי לבדוק את נסיבות הנזק ואת היקפו. במקרים אלו נודיע לך בכתב על מינוי השמאי ועל זהותו. השמאי ייצור איתך קשר כדי לקבל מידע ראשוני על האירוע, וידריך אותך בדבר הפעולות הדרושות ממך ובדבר המסמכים שעליך להעביר אליו לצורך הערכת הנזק. כמו כן, השמאי יתאם איתך מועד לבדיקת הרכוש שניזוק. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך.
 
כדי שנוכל לטפל בתביעה, עליך למסור לנו תוך זמן סביר את המידע ואת המסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה, כפי שיפורטו במכתבנו אליך ו/או כפי שיידרשו על ידי השמאי. אם הם אינם ברשותך, עליך לעזור לנו ככל שתוכל להשיגם. ייתכן שבהמשך תידרש להעביר אלינו מסמכים נוספים.
 
במידת הצורך נמנה חוקר ו/או מומחה לצורך בדיקה מעמיקה יותר של נסיבות האירוע. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך.


הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו

בתוך 30 ימים מהיום שיהיו בידנו כל המידע והמסמכים הנדרשים לשם בירור התביעה, נשלח לך הודעת תשלום או הודעת תשלום חלקי או הודעת דחייה או הודעת המשך בירור.
הזכאות לפיצוי תיקבע בהתאם לתנאי הפוליסה. מסכום הפיצוי ינוכו דמי השתתפות עצמית כקבוע בפוליסה, דמי כינון הפוליסה וחובות פרמיה ככל שישנם.
 
דרכי הפיצוי הן: תשלום ערך האובדן או הנזק; או תיקון הדירה או התכולה שאבדו או ניזוקו והבאתם למצב הדומה למצבם ערב קרות האובדן או הנזק; או החלפת התכולה או חלקים ממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ובאותה איכות של אלו שאבדו או ניזוקו.
 
תגמולי הביטוח יכללו גם:

  • הוצאות בגין אדריכלים, שמאים, יועצים, מהנדסים וקבלנים והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקון, שיפוץ או בנייה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה מראש ובכתב הסכמת המבטח לסוג ההוצאה האמורה ולסכומה.
  • הוצאות לשם פינוי הריסות, ניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים והביוב.
  • אובדן שכר דירה של הדירה או הוצאות של שכר דירה של הדירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד מבוצעות בדירה פעולות לתיקונה, שיפוצה ובנייתה מחדש, וכל עוד אין הדירה מתאימה למגורים. הפיצוי יחושב בהתאם לתנאי הפוליסה. יש לפנות אלינו מראש לשם קבלת אישור והנחיות.

אם על פי תנאי הפוליסה הנך זכאי לפיצוי בערך כינון, הנך זכאי לתוספת תשלום עבור הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ובאותה איכות של הרכוש שניזוק או אבד. ערכי הכינון יהיו בהתאם להערכת השמאי. יש להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר, ובכל מקרה יש להשלימו כדלקמן:

  • נזק למבנה – שישה חודשים מתאריך קרות מקרה הביטוח. יש להודיע לנו עם תחילת ביצוע הכינון.
  • נזק לתכולה – שישים יום מקבלת התשלום בשיפוי.


באין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופות האמורות מסיבות שאינן תלויות בך, תוארך תקופת ביצוע הכינון בתיאום בינך ובינינו. עם תום ביצוע הכינון יש להעביר לרשותנו חשבוניות מקוריות בעבור תיקון או החלפה.


התיישנות

על פי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר קרות מקרה הביטוח, בכפוף לדין. אין בהגשת דרישה לחברתנו כדי לעצור את "מירוץ" ההתיישנות. רק הגשת תביעה לבית המשפט תקטע את תהליך ההתיישנות.


הודעות

אם תבחר לפנות אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך, נכבד את בחירתך, וכל ההתכתבות הנוגעת לבירור התביעה תיעשה באמצעותו. בכל עת הנך רשאי להודיענו אחרת, ואנו נפעל בהתאם להנחייתך.