דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 נפגעת בגופך כתוצאה מתאונת דרכים

מה עליך לעשות?

אם סבלת מפגיעה גופנית בתאונת דרכים בעת היותך נהג או נוסע ברכב המבוטח בביטוח חובה בשומרה, או מפגיעה גופנית על ידי רכב המבוטח בשומרה

בעת שהייית הולך רגל, עליו להגיש תביעה לחברתנו בהתאם למפורט להלן:

1. עליך להעביר דרישה בכתב הכוללת את הנתונים הבאים:

    • מספר הרכב המבוטח 

    • שם הנפגע התובע ומספר תעודת הזהות שלו

    • שם הנהג 

    • שם המבוטח 

    • מספר פוליסה

    • נסיבות האירוע לרבות פרטי רכבים מעורבים

    • במידה ומדובר בתאונה במהלך העבודה או בדרך אליה או ממנה – יש לציין זאת

2. יש לצרף למכתב הדרישה את המסמכים המעידים על קיום חבות מצד שומרה (כגון אישור משטרה) וכן את כל המסמכים המעידים על הנזק הנתבע.

למשל, תובע הטוען לאובדן הכנסה בשל אי כושר הנובע מהתאונה, יצרף אישורי אי כושר, תלושי שכר ואישור מעביד על היעדרות מהעבודה בתקופת אי

הכושר. 

3. עם קבלת מכתב הדרישה בחברתנו, נשלח לתובע מכתב המאשר את קבלת הדרישה, ומפרט את המסמכים שהתקבלו וכן את המסמכים הנדרשים שלא התקבלו. במקביל נפעל לבדיקת חבות ונזק.

4. במידת הצורך, ימונה חוקר ו/או מומחה לצורך בדיקה מעמיקה. לעיתים נפעל להעתקת תיעוד רפואי ממוסדות רפואיים בהם טופל התובע לפני ואחרי

התאונה ו/או תיעוד ממקורות נוספים כגון המוסד לביטוח לאומי. במידת הצורך ניוועץ במומחה רפואי לשם הערכת מצבו הרפואי של התובע. 

5. תביעת נכות: במידה והתובע טוען כי נותרה לו נכות קבועה כתוצאה מהתאונה, עליו לציין זאת במכתב הדרישה או במהלך הטיפול בתביעה. אנו נודיע

עמדתנו לעניין מינוי מומחה רפואי מוסכם בהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז- 1986.

6. חובת נפגע לפעול באופן סביר להקטנת הנזק.

7. בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התובע זכאי לקבל טיפול רפואי מלא במסגרת סל הבריאות ללא חיוב בתשלום. במידה והתובע נזקק לטיפולים

שאינם כלולים בסל הבריאות, או נאלץ לשאת בהוצאות אחרות לשם החלמה מפגיעתו ו/או תפקוד כללי, עליו להעביר אסמכתאות לצורך בדיקת זכאותו

להחזר, או לחילופין באפשרותו לפנות לשומרה לקבלת התחייבות לשאת בהוצאה בטרם קבלת הטיפול או הסיוע הנדרש הבקשה תיבדק לצורך בחינת קיום

חבות חוקית וצורך רפואי.  

8. תשלום תכוף: בהתאם לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים , תשל"ה- 1975 ולתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים)תשמ"ט- 1989 ,

נפגע אשר זכאי לפיצויים זכאי במקרים המתאימים לתשלום תכוף שיהיה בו כדי לספק את צרכי ריפויו וסיעודו ואת צרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו.

במקרים מתאימים יש להעביר בקשה לתשלום תכוף בהתאם לקבוע בתקנות בצירוף תצהיר.

9. תוך שלושים ימים מהיום שנקבל את כל המידע והמסמכים הנדרשים מהתובע, נמסור הצעת פיצוי, או הודעת המשך בירור אשר תכלול את הנימוק

להתארכות הטיפול בתביעה, או הודעת דחייה.

10. במידה והצעת הפיצוי מקובלת על התובע, עליו לחתום על כתב קבלה ושחרור בנוכחות עד או עו"ד מאשר, ולהעבירו לחברתנו. הפיצוי יועבר תוך 30 יום

מקבלת כתב קבלה מקורי חתום, באמצעות שיק או העברה בנקאית.

11. במידה והצעת הפיצוי אינה מקובלת על התובע, נבקשו להעביר נימוקי השגותיו בכתב.

12. לתשומת לבך, חבותנו נקבעת בהתאם לדיני הנזיקין וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ובכפוף לקיום כיסוי ביטוחי.

13. לידיעתך, זכותך להשיג על החלטתנו בדבר תשלום התביעה או אי תשלומה בפני הממונה על פניות הציבור בחברתנו, באמצעות דואר אלקטרוני pniot@shomera.co.il  או באמצעות פקס 03-9251613 . כמו כן, זכותך להשיג על החלטתנו בפני ערכאה שיפוטית או בפני הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

 

שומרה מאחלת לך נסיעה טובה ובטוחה!