דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 הקוד האתי

אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום 22.12.2016

 

אנו בשומרה מאמינים כי על החברה ועובדיה מוטלת האחריות להתנהלות עסקית הוגנת, ערכית וראויה. מצאנו לנכון להציג את כללי ההתנהגות ואת החובות המוטלים עלינו במסגרת קוד אתי. הקוד האתי אינו בא להגדיר עבורנו דרך חדשה להתנהלות, אלא לאגד את הערכים, הנהלים וכללי הפעולה שלנו ולשקף את האופן שבו אנו פועלים.

הקוד האתי של החברה כולל ששה עקרונות אתיים המתווים את הדרך הראויה לפעולה עמם מנהלת החברה קשרים, כגון, עובדים, סוכנים, לקוחות, ספקים, קיימים או פוטנציאלים. אנחנו מאמינים כי התנהלות של כל אחד ואחד מאתנו על פי כללים אלו, הופכת את שומרה לחברה טובה עוד יותר, המקדמת את מטרותיה תוך שמירה על האינטרסים המשותפים של כל הצדדים. הקוד בא להבהיר סוגיות, להתוות דרך, להוות כלי מסייע בקבלת החלטות ומצפן ארגוני.

מנהלי שומרה מחוייבים להנחלת העקרונות האתיים בפעילות החברה. השילוב של הקוד האתי והטמעתו, יחד עם פעולות האכיפה והציות, יבטיח פעילות בהתאם לסטנדרטים ארגוניים מובילים, הכוללים התנהלות אתית.

מחויבות מנהלי החברה לקוד היא מלאה. בהתאם, מינתה הנהלת החברה את מנהלת משאבי אנוש של החברה כממונה על יישום הקוד האתי והנחתה אותה להמשיך לקדם ולמסד תרבות אתית בחברה.

אנו מזמינים אתכם לפנות לממונה על יישום הקוד האתי על מנת לברר את הלגיטימיות של פעולות שיש ספק ביחס אליהן, בטרם ולאחר ביצוען.

החברה אינה מאמינה כי נכון לעמוד מהצד אם נעשה מעשה שאינו עומד בכללים המפורטים להלן, ולפיכך, רואה חשיבות רבה בדיווח על הפרות של הקוד.

הממונה על יישום הקוד האתי מבטיחה הגנה וחיסיון לפונים אליה, במגבלות החוק והאתיקה.

העקרונות האתיים וכללי הפעילות

        1.      ציות לחוק    

                 האם אנו פועלים בהתאם לדרישות כל דין ובהתאם להנחיות הרגולציה?  

  1. ציות לחוק – עובדי החברה נדרשים לציית לחוקי המדינה או לכל דין אחר ולפעול בהתאם להנחיות הרגולציה. בכל מקרה של סתירה בין הקוד האתי של החברה לבין דרישות החוק והרגולציה החלות על החברה, יפעלו החברה ועובדיה בהתאם לדרישות החוק והרגולציה.
  2. אי שימוש במידע – עובדי החברה לא יעשו שימוש במידע אליו נחשפו במסגרת עבודתם, לצרכים אישיים, עסקיים או אחרים שלא למטרה שבגינה התקבל המידע.
  3. דיווח על מידע מהותי –עובדי החברה נדרשים לדווח לממונה עליהם על כל מידע מהותי, בין שקשור לעבודתם השוטפת ובין אם לאו, אשר הגיע לידיהם ורלוונטי להתנהלות החברה.
  4. דיווח על פעילות המנוגדת לקוד האתי - בכל מקרה של חשד לפעילות לא חוקית, או סותרת את כללי הרגולציה או האכיפה הפנימית, או העלולה לפגוע בחברה בדרכים אחרות, נדרשים עובדי החברה לדווח למנהל הישיר או לממונה על יישום הקוד האתי על החשד שלהם ביחס לאירועים הנ"ל. אי דיווח על אירועים אילו יחשב כהפרה של הקוד האתי. 
  5. הגנה על הגורם המדווח - החברה מתחייבת לשמור על אנונימיות הגורמים המדווחים, אם יבקשו זאת, ולא תאפשר פגיעה כלשהי בהעסקתם, כבודם וקידומם המקצועי בעקבות דיווח על שחיתות או על פעולה בניגוד לקוד האתי.  

            2.      יושר והגינות

                     האם התנהלות החברה היא הוגנת ונטולת פניות?

  1. התנהלות ביושר והגינות – עובדי החברה נדרשים לשמור על יושר והגינות בפעילותם. הגינות משמעה, בין היתר, קידום משא ומתן בתום לב, הגדרה ברורה של מחויבות הצדדים בהסכם וקיומו במלואו בתום לב. 
  2. הימנעות ממתן ומקבלת טובות הנאה והכל בהתאם לנוהל החברה בנושא, לרבות הימנעות מקבלת מתנות וטובות הנאה ומניצול הזדמנויות עסקיות של החברה, לטובתו האישית של העובד או קרוביו.
  3. לעובדי החברה אסור לעבוד בשכר ושלא בשכר עבור לקוח, מתחרה או ספק של החברה.
  4. עמידה בהתחייבויות - עובדי החברה נדרשים להיזהר בהתחייבויות שהם נותנים בשם החברה ולא להתחייב לדברים מעבר לסמכותם או במידה וקיים חשש שהם או החברה לא יוכלו לעמוד בהתחייבות. במקרה והתחייב עובד בניגוד לאמור לעיל עליו לדווח על כך באופן מיידי לממונה עליו. 
  5. הימנעות ממצב של ניגוד עניינים - עובד ימנע מפעולה בניגוד עניינים. היה ועובד נקלע למצב בו קיים חשש לניגוד עניינים במהלך פעילותו, מחויב העובד לדווח על כך למנהלו הישיר או לממונה על יישום הקוד האתי, ולפעול בהתאם להנחייתם.
  6. ניצול מעמד לרעה- עובדים לא ינצלו את מעמדם לרעה כלפי כל מי שהם באים איתו במגע. ניצול מעמד לרעה הוא קידום אינטרס אישי של העובד או מקורביו, על חשבון החברה או גורמים רלוונטיים הנמצאים בקשרים עמה.   
  7. הימנעות ממצג שווא והוגנות בפרסום - פרסומי הקבוצה ישקפו את המצב לאשורו, ועובדי הקבוצה יציגו את עצמם, כישוריהם ואת תחומי אחריותם בצורה מדויקת. 
    

             3.      כבוד לזולת ושמירה על פרטיות

                     האם אנו נזהרים בכבודתם של אחרים ושומרים על פרטיותם?    

  1. איסור על אפליה מכל סוג - שומרה אוסרת על אפליה מכל סוג שהוא כלפי כל הגורמים הרלוונטיים הנמצאים בקשרים עמה, לרבות אפליה על בסיס מגדר, מוצא, אמונה דתית, גיל ונטייה מינית. 
  2. תחרות הוגנת - החברה פועלת בשוק תחרותי. עובדי החברה יתחרו בהגינות תוך הבלטת יתרונות החברה, מוצריה ופועלה וימנעו מהכפשת המתחרים.
  3. ייצוגיות ודוגמה אישית - עובדי החברה יתייחסו בצורה מכובדת, אישית ואדיבה לכל מי שבא עימם במגע במסגרת עבודתם. עובדי החברה יתנהלו באופן שיכבד אותם עצמם ויהווה דוגמה לעמיתיהם, בין בדיבור ובין בהופעה חיצונית.
  4. מניעת הטרדה - החברה דוגלת בקיום סביבת עבודה מכבדת ונקייה מכל סוג של הטרדה. עובדי החברה ימנעו מכל סוג של התנהגות מפלה, מאיימת או פוגענית כלפי הכפופים להם, עמיתיהם וכל מי שהם באים עימם במגע.
  5. פרטיות וחיסיון מידע - במסגרת העבודה השוטפת עובדי החברה נחשפים למידע רב של גורמים מחזיקי העניין בחברה, בין אם עסקי ובין אם אישי. עובדי החברה מחויבים לשמירה על פרטיות וחשאיות המידע. כחלק מההקפדה על שמירת פרטיות וחיסיון מידע, נדרשים העובדים להימנע מלדבר בסביבה פתוחה על מידע אישי ועסקי הנוגע לגורמים אלו.  
  6. העברת מידע - אין להעביר מידע לגורמים שונים בתוך ומחוץ לחברה אלא לצורכי העבודה השוטפת בהתאם לנוהלי החברה או על פי הנחייה מפורשת של גורם מוסמך.

            4.      שרותיות  

  1. שומרה תשרת את לקוחותיה תוך שמירה על הערכים הבאים: אחריות, זמינות השירות, יעילות השירות, מקצועיות בשירות ופתרונות.

  2. גילוי נאות - עובדי החברה נדרשים להעביר לצדדים שלישיים את המידע הרלוונטי להם, תוך שקיפות וגילוי נאות, תוך הקפדה על פרטיותם, ומבלי לפגוע באינטרסים של החברה. 
  3. זמינות - עובדי החברה נדרשים לתת מענה מהיר, יעיל ואיכותי לפניות לגורמים הרלוונטיים הקשורים עמה.
  4. דיווח על תלונות - החברה רואה בתלונות ובפניות ציבור הזדמנות ללמידה ולשיפור הפעילות העסקית. על כן, כל עובד נדרש לדווח לגורם המוסמך על פניות כאמור שהגיעו אליו ולתאר את הצעדים שנקט (אם נקט) בעקבות הפנייה. 
  5. חובת הנמקה - בעת קבלת החלטות הנוגעות לזכויות הגורמים הרלוונטיים הקשורים עמה, נדרשים עובדי החברה לנמק ולתעד את שיקוליהם להחלטות שהתקבלו בהתאם לדרישות הדין והנסיבות לפי העניין.
  6. דיווח על טעויות - בעת עשייה עלולות להתרחש טעויות. מצופה מהעובדים לדווח בשקיפות ובמהירות למנהליהם על הטעויות ולתקנן ע"מ להפיק לקחים ולהימנע מטעויות דומות בעתיד.

           5.       מחויבות ארגונית     

                     האם ההתנהלות מקדמת את טובת החברה? 

  1. מחויבות להצלחתה העסקית של החברה – עובדי החברה ומנהליה יפעלו להשגת יעדי החברה ולקידום עסקיה, בהוגנות וביושרה.
  2. מצויינות – עובדי החברה נדרשים למצויינות בעבודתם פעילותיהם. על העובדים מוטלת האחריות להתעדכן בדרישות החוק והרגולציה ולשאוף לתוצרים הטובים ביותר. החברה תפעל על מנת להעמיק את מקצועיותם של העובדים והגורמים הקשורים עימה.
  3. מחויבות להחלטות ולנהלים  - עובדי החברה נדרשים לדעת ולקיים את נוהלי החברה והחלטות הדרג הניהולי, במסגרת תפקידם.
  4. שמירה על נכסי החברה - עובדי החברה מחויבים לשמור על המשאבים ועל הנכסים אשר החברה מעמידה לרשותם ולעשות בהם שימוש יעיל, חסכוני ומושכל, לצרכי החברה ומטרותיה. מצופה מהעובדים לקדם בתחומי אחריותם מהלכים להתייעלות השימוש במשאבים אלו.  
  5. אבטחת מידע - עובדי החברה נדרשים להקפיד על שמירת המידע האגור במאגרי המידע של החברה בהתאם לנהלי אבטחת המידע. יש להקפיד על שמירת סיסמאות, אבטחת ונעילת מחשבים, שמירת מסמכים ורשומות.

              6.    מחויבות לכבוד העובד

                     האם אנחנו נזהרים בכבודם של העובדים?

  1. התנהלות ביושר והוגנות - החברה ומנהליה רואים במשאב האנושי כמשאב חשוב ביותר אשר באמצעותו ניתן להגיע להישגים, לצמיחה ולהצלחה. אשר על כן החברה תפעל מול עובדיה בכבוד יושר והגינות.
  2. איסור על אפליה מכל סוג – החברה ומנהליה לא יפלו אף עובד על רקע כלשהו ובדגש מיוחד על בסיס מגדר, מוצא, אמונה דתית, גיל ונטייה מינית. החברה ומנהליה מתחייבים לכבד את זהותו של כל עובד ואת המאפיינים המיוחדים לו.
  3. מניעת הטרדה- החברה אינה מקבלת הטרדות או הפגנות אלימות מכל סוג שהוא, אם בתוכה ואם מחוצה לה, ותפעל ביד קשה כנגד הפגנות אלימות או הטרדה. על העובדים להרגיש בטוחים בסביבת עבודתם תוך שמירה על כבודם ופרטיותם והחברה ומנהליה יוודאו יצירת סביבת עבודה בטוחה לעובד.
  4. אספקת תנאי עבודה סבירים – החברה ומנהליה מחויבים ליצירת סביבת עבודה נוחה לעובדיה מתוך כבוד לכל אדם ועל מנת לשפר את יעילותם של העובדים ותפוקתם.

שומרה חברה לביטוח בע"מ