דלג לתפריט ניווט ותוכן ראשי
דלג לתפריט ניווט משני
עבור לעמוד פרטי הנגישות באתר
עבור לעמוד צור קשר
פתח ניווט
דף הבית

 תאונות אישיות

הליך בירור ויישוב תביעה והנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש

 
במקרה של תאונה צור מיד קשר עם סוכן הביטוח או עם מחלקת שירות תביעות בשומרה. אנו ננחה אותך כיצד עליך לפעול כדי לקבל פיצוי על פי פוליסת תאונות אישיות. לנוחותך להלן הסבר כללי על הליך בירור התביעה ויישובה.
 

הגשת תביעה

בשלב הראשון עליך להגיש הודעה מסודרת בכתב על גבי "טופס תביעה" המופיע באתר האינטרנט של החברה. הליך בירור התביעה יתחיל רק לאחר קבלת טופס התביעה.
 

המצאת אסמכתאות ומסמכים

עם קבלת טופס התביעה נשלח לך מכתב שבו יפורטו המסמכים הדרושים לטיפול בתביעה. להלן פירוט המסמכים הנדרשים בדרך כלל:

  • טופס תביעה חתום
  • אישורי אי כושר
  • תיעוד רפואי
  • טופס ויתור על סודיות רפואית
  • תיאור מפורט של נסיבות האירוע

אם יידרשו מסמכים נוספים, תתבקש להעבירם בהמשך.
אם הטיפול הרפואי טרם הסתיים ו/או תקופת אי הכושר תימשך מעבר לתקופה שצוינה בדרישתך הראשונית, העבר אלינו את התיעוד הרפואי ו/או את אישורי אי הכושר הנוספים עם קבלתם.  
 

בירור התביעה

במידת הצורך נמנה חוקר או מומחה לצורך בדיקה מעמיקה יותר של נסיבות האירוע. זכותך להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמך.
במידת הצורך נעתיק מידע רפואי הנדרש לשם בירור התביעה ממוסדות רפואיים שטופלת בהם ומן המוסד לביטוח לאומי.
 

הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו

בסיום בדיקת הזכאות נשלח לך הודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי, או הודעת דחייה. אם יהיו לך השגות, תוכל להפנותן אלינו בכתב. תשובתנו תינתן תוך 30 יום מיום קבלת מכתבך.
אם בדיקת הזכאות תתארך מעבר ל-30 יום כאמור, נודיעך על כך.
תשלום התביעה יבוצע בהעברה בנקאית או בהמחאה אשר תישלח באמצעות הסוכן.
הפיצוי יחושב בהתאם לקבוע בפוליסת הביטוח, על פי מספר ימי אי הכושר שאושרו ו/או על פי שיעור הנכות, אם תיקבע לך נכות.
 

התיישנות

לידיעתך, על פי סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר קרות מקרה הביטוח, בכפוף לדין. אין בהגשת דרישה לחברתנו כדי לעצור את "מירוץ" ההתיישנות. רק הגשת תביעה לבית המשפט תקטע את תהליך ההתיישנות.

 
אין בהסבר זה משום ייעוץ משפטי או אחר. אנו ממליצים לך להיוועץ עם מומחה, ככל שנדרש.
 
באפשרותך לבדוק את מצב הטיפול בתביעה on line
 
שומרה מאחלת לך רפואה שלמה.